Akredytacja?

Szanowni Państwo,

informujemy, iż spełniamy wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na szkolenia, które proponujemy, możecie Państwo otrzymać zwrot kosztów w swoich placówkach oświatowych.

Od dnia 08.10.2019 r. posiadamy wpis w statucie, zatwierdzony w KRS-ie, dotyczący DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – Rdz.II, par.4 Statutu Stowarzyszenia FamiLANDIA.

Nasze cele statutowe to:

1. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną.
2. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci.
3. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz fizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia kobiet, w tym doradztwo i pomoc w okresie okołoporodowym.
4. Wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, w tym rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców małoletnich oraz mężczyzn-ojców poprzez promocję aktywnego ojcostwa.
5. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców, szczególnie matek lub ojców pozostających na urlopach macierzyńskich/ ojcowskich i wychowawczych, poprzez ich aktywizację i rozwój.
6. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową kobiet i mężczyzn powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/ ojcowskich i wychowawczych oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Działania na rzecz wyrównania społecznych i edukacyjnych szans dzieci, młodzieży i całych rodzin, w szczególności wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.
8. Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci i rodziców.
9. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska oraz promowanie zdrowego trybu życia.
10. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieciom, młodzieży i rodzinom.
11. Działanie na rzecz osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną.
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności.
13. Prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
14. Kształtowanie postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych.
15. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.
16. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu.
17. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI, LOGOPEDÓW, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW.
(Rdz.II, par.4 Statutu Stowarzyszenia FamiLANDIA)

Tym samym spełniamy wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, które stanowi:
„§ 2. 1. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, dofinansowuje się:
1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz
innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie

oraz 

INNE PODMIOTY, KTÓRYCH ZADANIA STATUTOWE OBEJMUJĄ DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI”

Cały tekst Rozporządzenia znajdzie Państwo TUTAJ