Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE

kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. 

Terminy w roku 2023:
24.03.2023 (piątek), w godz. 16.30-20.30 rejestracja do 20.03.23
21.04.2023 (piątek), w godz. 16.30-20.30 rejestracja do 17.04.23

Miejsce: Szkolenie ONLINE na platformie Zoom

Prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi. Pracownik Wyższej Szkoły „Humanitas”. Współautorka narzędzia KORP.

Program szkolenia:

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań. Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie czasu.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny wstępnej dla poszczególnych przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form zachowań i reakcji emocjonalnych i społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach: sen; wydalanie; odżywianie; samodzielność; nawyki; aktywność ruchowa i napęd; poziom impulsywności, koncentracja i uwaga; emocje; zachowanie (wzorce behawioralne); relacje społeczne. Integralną częścią narzędzia jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego i karta podsumowująca diagnozę.

Co otrzymują uczestnicy szkolenia?

  1. Zaświadczenie ukończenie szkolenia.
  2. Materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i emocji (KOZE).
  2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka.
  5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
  6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
  7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
  8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – ćwiczenie praktyczne.

Koszt: 270 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.