KORP – standaryzowane narzędzie diagnozy dzieci 1-9 lat

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Terminy na rok 2022:
08.10.2022 (sobota), w godz. 09.00 – 16.00
29.10.2022
(sobota), w godz. 09.00 – 16.00Miejsce:  ONLINE na platformie Zoom

Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.
mgr Anna Bogacz – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.

Program szkolenia:

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania. Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy. Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Program:
1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3. Charakterystyka kwestionariusza.
4. Warunki przeprowadzania badania.
5. Wywiad z opiekunem dziecka.
6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

Koszt: 370 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.