Metoda Strukturalna. Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP

Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.

Termin: 16.10.2021 (sobota) w godz. 09.00 – 15.00

Miejsce: szkolenie ONLINE na platformie Zoom

PROWADZĄCA:
dr
Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.
Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.

TEMATYKA
Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/  terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności
w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby
z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Program szkolenia:
1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.
2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.
3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.
4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.
5. Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.

Koszt: 220 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51