O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od początku swojego istnienia jest ukierunkowana na działania dla dobra rodziny. Od 2011 roku przeprowadziliśmy tysiące godzin warsztatów wspierających rozwój rodziców i ich dzieci. Od roku 2012 współprowadzimy Poradnię Rodzinną przy Parafii pw. Św. Anny we Wrocławiu, współfinansowaną przez Gminę Wrocław, w ramach której świadczymy usługi terapeutyczne: logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. W swoich działaniach staramy się wspierać rodziców i wychowawców w ich codziennych problemach z dziećmi. W ramach oferty edukacyjnej współpracujemy z placówkami edukacyjno – wychowawczymi oraz terapeutycznymi we Wrocławiu, realizując programy miejskie. Prowadzimy szkolenia dla kadry nauczycielskiej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
W latach 2015–2018 współpracowaliśmy również z Konsulatem Polski w Norwegii, prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych dla Polonii tam mieszkającej – dla rodziców, którzy utracili dzieci ze względu na działania norweskiego Urzędu Ochrony Dzieci (Barnevernet).

Cele Stowarzyszenia

 1. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną.
 2. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci.
 3. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz fizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia kobiet, w tym doradztwo i pomoc w okresie okołoporodowym.
 4. Wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, w tym rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców małoletnich oraz mężczyzn-ojców poprzez promocję aktywnego ojcostwa.
 5. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców, szczególnie matek lub ojców pozostających na urlopach macierzyńskich/ ojcowskich i wychowawczych, poprzez ich aktywizację i rozwój.
 6. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową kobiet i mężczyzn powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/ ojcowskich i wychowawczych oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Działania na rzecz wyrównania społecznych i edukacyjnych szans dzieci, młodzieży i całych rodzin, w szczególności wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.
 8. Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci i rodziców.
 9. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska oraz promowanie zdrowego trybu życia.
 10. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieciom, młodzieży i rodzinom.
 11. Działanie na rzecz osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną.
 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności.
 13. Prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
 14. Kształtowanie postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych.
 15. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.
 16. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu.
 17. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, logopedów, pedagogów i psychologów.

 


Stowarzyszenie „FamiLANDIA”

Skład Zarządu:

Prezes – Agnieszka Helwing- Brodala

Wiceprezes – Lidia Sieklucka

Skarbnik – Patrycja Bazylewicz

NR KRS: 0000396000
REGON: 021737098
NIP: 8943034643
Konto Stowarzyszenia „FamiLANDIA”:
Bank Ochrony Środowiska S. A
16 1540 1030 2077 7792 3741 0001