Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej – Moje Sylabki

Termin: 05.12.2015 (sobota), w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97

Prowadząca: mgr Agnieszka Fabisiak – Majcher  – logopeda, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. W swojej pracy wykorzystuje między innymi metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej, Manualne Torowanie Głosek E. Wianeckiej, Gesty Artykulacyjne. Od 2003 roku, prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów logopedii Wydziału Humanistycznego. Współpracuje z wydawnictwem WIR. Jest współautorką ćwiczeń do nauki czytania „Moje sylabki” oraz serii Stymulacja i Terapia.

Program szkolenia:

Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda symultaniczno-sekwencyjna. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo -skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

Koszt: 250 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51